توضیحات دوره آموزش پداگوژی ( تربیت مربی)

سرفصل جلسات روشها و فنون تدریس (پداگوژی)

جلسه اول : کلیات (تاریخچه -مفاهیم و تعاریف مورد نیاز)

جلسه دوم : نیازسنجی آموزشی (نیاز-نیاز آموزشی و اهمیت آن-روشهای نیاز سنجی آموزشی)

جلسه سوم:  طراحی و برنامه ریزی آموزشی (تهیه و تنظیم اهداف آموزشی- اهداف کلی و جزئی-تهیه و تدوین برنامه درسی براساس توانایی ها و شایستگی ها)

جلسه چهارم: طرح درس(تعریف طرح درس -مزایای طرح درس-اجزای طرح درس-نحوه تنظیم طرح درس)

جلسه پنجم: روش های تدریس (مربی مدار-فراگیر مدار-مشارکتی)

جلسه ششم:  فناوری های آموزشی (نقش حواس در یادگیری- وسایل و ابزار کمک آموزشی-اثرات بکارگیری وسایل کمک آموزشی-انواع وسایل و تجهیزات کمک آموزشی ونحوه انتخاب و بکارگیری آن)

جلسه هفتم : اجرای آموزش (شایستگی ها و ویژگی های مربی -تکنیک تعلیم کار-مدیریت رفتار کلاسی (روشهای کنار آمدن با انواع فراگیران)

جلسه هشتم : ارزشیابی مهارت (تعاریف ارزشیابی،آزمون و امتحان-ضرورت ارزشیابی- چهارسطح ارزشیابی-آزمون کتبی(ذهنی و عینی) -آزمون عملی ویژگی های آزمون استاندارد

 

 

دمو اموزشی