توضیحات دوره ی آموزش ماساژ حرفه ای

  • آموزش رعايت موارد بهداشتي، ايمني و زيست محيطي در محل انجام ماساژ
  • آموزش بكارگيري دستورالعمل هاي بيومكانيكي و ارگونومي (مهندسي انساني)
  • آموزش برقراري ارتباط مؤثر و مطلوب در محيط كار و رعايت اخلاق حرفه اي در ماساژ
  • آموزش روش های آمادگي ذهني و جسماني كاربر (ماساژور) و توسعه و حفظ آن
  • آموزش آناتومی و فیزیولوژی تخصصی دوره کاربر ماساژ
  • آموزش موارد ممنوعیات و احتیاط های یک جلسه کامل ماساژ
  • آموزش اصولی اجراي ماساژ و روش ها و تكنيك هاي آن
  • انجام ماساژ موضعي و ماساژ عمومي کامل بدن
  • آموزش کامل تکنیک های ماساژ روسی کلاسیک

 

 

دمو اموزشی