توضیحات دوره ی آموزشی مربی مهدکودک

شیوه های قصه گویی برای کودک

رشته روانشناسی رشد و یادگیری

بازی و اسباب بازی

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

آشنایی با کمک های اولیه

آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

بیماری های شایع کودکان

کارورزی

دمو اموزشی